USB3.1 type C hub、屏规方案、HDMI转换器方案设计开发

[复制链接]
发表于 2020-1-11 17:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
域名注册--域名注册|域名申请|域名尽在“亚信互联”
 安睿信科技成立于2013年,致力于专业的高速音视频数据传输处理技术的设计、开发。我们的产品涵盖Type C docking、高清显示驱动(广泛应用于个人电脑、消费电子及其周边设备,包括笔记本电脑、高清电视、智能手机、车载设备等)、音视频编解码传输、音视频延长传输(高清监控系统、音视频显示传输系统),为高清互通互联,高清多媒体显示及处理提供整体解决方案和技术支持。                                                               

 type C/DP转换类常用芯片                                                               

 LT8711             QFN64 9*9           Dual-mode DP to VGA , with audio out                               

 LT8711H-C        QFN64 7.5*7.5        Type C (DP) to HDMI 1.4 with integrated CC, MCU, HDCP Ke       

 LT8711H-CE        QFN64 7.5*7.5        Type C (DP) to HDMI 2.0 with integrated CC, MCU, compatible with LT8711H-C/LT8711EH-C                                               

 LT8711H            QFN48 6*6           Type C (DP) to HDMI 1.4 with 2 integrated CC, QC,MCU, B        B

 LT8711HE            QFN64 7.5*7.5         Type C (DP) to HDMI 2.0 with integrated CC, USB3.1 switch, MCU, BB               

 LT8711X-A/-B  QFN64 7.5*7.5        Type C (DP) to VGA with integrated CC, MCU, HDCP Key, support audio output                                               

 LT8711V         QFN48 6*6        Type C (DP) to VGA with integrated CC, QC,MCU, BB, support audio output

 LT8712X         QFN76 9*9        Type C (DP) to HDMI2.0 + VGA with integrated CC1/CC2, MCU, BB, audio                       

 LT8712EXI        QFN128 14*14        Type C (DP) to MST (HDMI2.0+HDMI1.4) + VGA with integrated CC1/CC2, MCU, HDCP Key                                               

 LT8712EXC  QFN88 10*10         Type C (DP) to MST HDMI2.0+ VGA with integrated CC1/CC2, MCU, HDCP Key       

 LT8711UX   QFN88 10*10        Type C (DP) to HDMI 2.0 with integrated CC1/CC2, MCU, HDCP Key, USB siwtch, Audio       

 LT8711EH-C        QFN64 7.5*7.5        Type C (DP) to HDMI 2.0 with integrated CC1, MCU, HDCP Key, compatible with LT8711H-C                                                                                       

 mipi屏驱类型                                                               

 LT9611              QFN64 7.5*7.5        MIPI DSI/CSI to HDMI 1.4, TX,  QFN64 7.5x7.5                                               

 LT9611UX           QFN100 14*14        2 port MIPI DSI/CSI switch, support DSC to HDMI 2.0, TX, with 4 port to 2 port MIPI switch,  QFN128 14x14                                               

 LT9611UXC            QFN64 7.5*7.5        2 port MIPI DSI/CSI with DSC to HDMI 2.0, TX,  QFN64 7.5x7.5               

 LT8911B        QFN48 6*6        单路MIPI 输入,eDP 输出                                               

 LT8911EXB        QFN48 6*6        单路 MIPI 输入,eDP 输出, upgraded version                                               

 LT8918        QFN64 7.5*7.5        TTL(RGB) to MIPI DSI/MIPI CSI                                               

 LT8918L        QFN64 7.5*7.5        LVDS to MIPI DSI/MIPI CSI                                               

 LT8918H  BGA102 9.45*5.8        HDMI to MIPI DSI/MIPI CSI                                               

 LT89101        QFN64 7.5*7.5        MIPI DSI/MIPI CSI repeater                                               

 LT89101L         QFN64 7.5*7.5        MIPI DSI/MIPI CSI to LVDS level-shifter                                               

 LT9721        QFN64 7.5*7.5, BGA81 5*5        HDMI1.4/ 1 port MIPI to Type C (DP) with PD and USB3.1 MUX Switch                                               

 LT9711        QFN76 9x9        two port MIPI to Type C (DP) with PD and USB3.1 MUX Switch                                       

 LT6911/LT6792        QFN128 14*14        HDMI1.4  to 4-port MIPI DSI/CSI, support 3D splitter, with MCU       

 LT6911C/LT6792C        QFN64 7.5x7.5        HDMI1.4  to 2-port MIPI DSI/CSI, support 3D splitter, with MCU                

 LT6911UX           QFN128 14*14        HDMI 2.0 to 4 port MIPI CSI/DSI receiver, support DSC and HDCP2.2,        

 LT6911UXC    QFN64 7.5*7.5        HDMI 2.0 to 2 port MIPI CSI/DSI receiver, support DSC and HDCP2.2,         

 LT7911/LT6792        QFN128 14*14        Type C / DP  to 4-port MIPI DSI/CSI, support 3D splitter, HDCP 1.3, with integrated  MCU                                                

 LT7911C/LT6792C        QFN64 7.5x7.5          DP/eDP to 2-port MIPI DSI/CSI, support  HDCP 1.3, with integrated  MCU , 3D splitter                                               

 LT7911D        QFN64 7.5x7.5        Type C/DP  to 2-port MIPI DSI/CSI, support  HDCP 1.3, with integrated  MCU, 3D slitter                                               

 LT7911B/LT7211B/LT6911B/LT6211B/LT6792B        BGA144 7x7        Type C / DP  to 4-port MIPI DSI/CSI, support 3D splitter, HDCP 1.3, with integrated  MCU, BGA package                                                 

 LT2911R-D        QFN76 9x9        LVDS to MIPI / MIPI to LVDS convertion or repeating with +/- 90 degree video rotation                                               

 LT2911R        QFN128 14*14        LVDS to MIPI / MIPI to LVDS convertion or repeating with +/- 90 degree video rotation                                               

 LT9211        QFN64 7.5x7.5        LVDS to MIPI / MIPI to LVDS convertion or repeating                                                

 LVDS屏驱类                                                               

 LT2611UX           QFN100 14*14        4 port LVDS  to HDMI 2.0, TX,  QFN100 14x14                                               

 LT2611UXC            QFN64 7.5*7.5        2 port LVDS to HDMI 1.4, TX,  QFN64 7.5x7.5                       

 LT8911        QFN64 9*9        双路LVDS输入,eDP 输出                                               

 LT8911EX        QFN64 9*9        双路LVDS输入,eDP 输出, upgraded version                                               

 LT8918L        QFN64 7.5*7.5        LVDS to MIPI DSI/MIPI CSI                                               

 LT89101L        QFN64 7.5*7.5        MIPI DSI/MIPI CSI to LVDS level-shifter                                               

 LT6211/LT6792        QFN128 14*14        HDMI1.4/dual-mode DP  to 4-port LVDS, support 3D splitter, with MCU                                                

 LT6211C/LT6792C        QFN64 7.5x7.5        HDMI1.4/dual-mode DP  to 2-port LVDS, support 3D splitter, with MCU        

 LT6211UX           QFN128 14*14        HDMI 2.0 to 4 port LVDS receiver, support HDCP2.2,  QFN128 14x14               

 LT7211/LT6792        QFN128 14*14        Type C / DP  to 4-port LVDS, support 3D splitter, HDCP 1.3, with integrated  MCU                                                

 LT7211C/LT6792C        QFN64 7.5x7.5        DP/eDP  to 2-port LVDS,  support  HDCP 1.3, with integrated  MCU , 3D splitter                                               

 LT7211D         QFN64 7.5x7.5        type C/DP  to 2-port LVDS,  support  HDCP 1.3, with integrated  MCU , 3D splitter                                               

 LT2911R-D        QFN76 9x9        LVDS to MIPI / MIPI to LVDS convertion or repeating with +/- 90 degree video rotation                                               

 LT2911R        QFN128 14*14        LVDS to MIPI / MIPI to LVDS convertion or repeating with +/- 90 degree video rotation                                               

 LT9211        QFN64 7.5x7.5        LVDS to MIPI / MIPI to LVDS convertion or repeating                                                

 eDP屏驱类                                                               

 LT8911EX        QFN64 9*9        双路LVDS输入,eDP 输出, upgraded version                                               

 LT8911EXB        QFN48 6*6        单路 MIPI 输入,eDP 输出, upgraded version                                               

 LT8718        QFN88 10*10        Type C (DP 1.2) TX,  RGB to DP/eDP                                                

 LT7911C/LT6792C        QFN64 7.5x7.5        DP/eDP  to 2-port MIPI DSI/CSI, support  HDCP 1.3, with integrated  MCU , 3D splitter                                               

 HDMI转换器类                                                               

 MS1830        TQFP-48(7mmx7mm)        VGA to AV&S-Video                                               

 MS1835        TQFP-48(7mmx7mm)        VGA to AV&S-Video                                               

 MS1836                HDMI To AV&S-Video                                               

 MS9282        LQFP-64(10mmx10mm)        VGA/YPBPR to HDMI                                               

 MS9288A        QFN-48(6mmx6mm)        VGA/YPBPR to HDMI                                               

 MS1850        LQFP-128(14mmx14mm)        AV&S-Video to VGA                                               

 MS1851        LQFP-64(10mmx10mm)        AV&S-Video to VGA                                               

 MS1858        LQFP-64(10mmx10mm)        AV&S-Video to HDMI                                               

 MS2100        LQFP-100(14mmx14mm)        AV&S-Video to USB                                               

 MS2100E        LQFP-100(14mmx14mm)        AV&S-Video to USB                                               

 MS2106        TQFP-48(7mmx7mm)        AV&S-Video to USB                                               

 MS2106S        TQFP-48(7mmx7mm)        AV&S-Video to USB                                               

 典型应用                                                               

 LT8911EX:LVDS转EDP点屏方案介绍                                                               

 1        品牌:        龙迅                                               

 2        型号:        LT8911EX                                               

 3        封装:        QFN64 9*9                                               

 4        功能:        双路LVDS输入,eDP 输出, upgraded version                                               

 5        温度:        -40℃ to +85℃                                               

 6        通信方式:        IIC                                               

 7        平台:        RK,全志,M-Star,炬力等                                               

 8        应用产品:        广告机、平板、医疗器械、车机、显示器、小电视、车载电视等                               

 9        技术支持:        联系人: 王可明  电话:18126418220                                               

 LT6711A_HDMI TO TYPEC方案介绍                                                               

 1        品牌:        龙迅                                               

 2        型号:        LT6711A                                               

 3        封装:        QFN64 (7.5*7.5)                                                

 4        功能:        HDMI2.0 to DP1.2 with Type-C                                               

 5        温度:        -40℃ to +85℃                                               

 6        通信方式:        IIC                                               

 7        平台:        type-c输出相关平台                                               

 8        应用产品:        type-c测试盒,移动系统,VR/ AR,移动手机、PAD/平板电脑...等                                       

 9        技术支持:        联系人: 劳健业  电话:13265619923                                               

 LT6911UXC_HDMI to mipi点屏方案介绍                                                               

 1        品牌:        龙迅                                               

 2        型号:        LT6911UXC_HDMI to mipi                                               

 3        封装:        QFN64 (7.5*7.5)                                               

 4        功能:        HDMI 2.0 to 2 port MIPI CSI/DSI receiver, support DSC and HDCP2.2,                                         

 5        温度:        -40℃ to +85℃                                               

 6        通信方式:        IIC                                               

 7        平台:        RK,全志,M-Star,炬力等                                               

 8        应用产品:        广告机、平板、医疗器械、车机、显示器、小电视、车载电视等                               

 9        技术支持:        联系人:刘帆  电话:18124511771                                               

 LT2611UXC_LVDS_TO_HDMI点屏方案介绍                                                               

 1        品牌:        龙迅                                               

 2        型号:        LT2611UXC                                               

 3        封装:        QFN64 7.5*7.5                                               

 4        功能:        2 port LVDS to HDMI 1.4                                               

 5        温度:        -40℃ to +85℃                                               

 6        通信方式:        IIC                                               

 7        平台:        RK,全志,M-Star,炬力等                                               

 8        应用产品:        广告机、平板、医疗器械、车机、显示器、小电视、车载电视等                       

 9        技术支持:        联系人: 王可明  电话:18126418220                                               

 联系人:刘帆  电话:18124511771

 联系人: 劳健业  电话:13265619923               

回复

使用道具 举报

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登录

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表